Prohlášení o ochraně osobních údajů našich klientů

Zpracování osobních údajů klientů realitní kanceláře probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat Vás o tom, v jakém rozsahu a jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, včetně účelu zpracování a oprávněných subjektech, kterým můžeme osobní údaje předávat. Naleznete zde také informaci o právech klientů souvisejících se zpracováním osobních údajů:

 • osobní údaje klienta realitní kanceláře používáme výhradně k poskytnutí služeb, o které nás požádal a k plnění s námi uzavřené zprostředkovatelské smlouvy
 • osobní údaje klienta jsou zpracovávány maximálně v tomto rozsahu: jméno, příjmení a titul, datum narození, rodné číslo, trvalý/dlouhodobý pobyt, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo, údaje o předmětu plnění smlouvy, údaje o bankovním spojení a dále všechny potřebné informace o nemovitosti, která je předmětem smluvního vztahu a zprostředkování (předmětem zpracování osobních údajů nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení)
 • zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování služeb realitní kanceláře pro klienta s tím, že ukončením smlouvy o poskytování zprostředkovatelských služeb zaniká i souhlas klienta se zpracováním jeho osobních údajů
 • správcem osobních údajů je Ing. Karel Kulíšek, IČ: 16868072. Klient souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů realitní kanceláří a jejím dalším smluvním zpracovatelem - advokátní kanceláří, ev. bankou pro potřeby vypracování smluvních vztahů při prodeji a koupi nemovitostí, smluv o převodu nemovitostí (zejména kupní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově, smlouvy o věcných právech k nemovitostem, úvěrové smlouvy) a zajištění přímo souvisejících služeb v oblasti prodeje a koupě nemovitostí. Na základě oprávněného zájmu realitní kanceláře mohou být osobní údaje klienta sdíleny v rámci realitní kanceláře pro vnitřní administrativní účely
 • pokud část služeb nebo produktů, o které nás klient požádal, poskytuje osoba odlišná od realitní kanceláře, můžeme takovému poskytovateli služeb či produktů předat osobní údaje klienta. Účelem takového předání osobních údajů je poskytnutí kompletní poptávané služby či produktu klientovi. Poskytovatel částečných služeb či produktů osobní údaje klienta zpracovává nezávisle na realitní kanceláři jako samostatný správce.

Klient nemá nijak uloženou povinnost nám osobní údaje poskytnout, je to zcela dobrovolné. Bez poskytnutí potřebných údajů by však mohl nastat problém zajistit požadované služby komplexně k jeho plné spokojenosti.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje výše uvedeným způsobem pro uvedené účely.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit nejlépe na e-mailové adrese domychaty@posazavi.net. Pokud byste se domnívali, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, neprodleně se na nás obraťte a záležitost spolu obratem projednáme a vyřešíme. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Realitní kancelář

Pražská 16 (mapa)
102 00 Praha 10 – Hostivař

Realitní služby pro Vás
již od r. 1991

 • Konzultace zdarma
 • Cenové poradenství
 • Vypracujeme ocenění pro dědická řízení a zajistíme znalecké posudky
 • Žádné platby předem
 • Komplexní právní služby vč. úschov a zápisu do katastru
 • Špičkové hypoteční poradenství zdarma

Osobní přístup je samozřejmostí,
vše pro Vaše pohodlí a spokojenost

Posázaví: krásný a perspektivní kraj.
Sobota, 15. června 2024